INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o Państwa prywatność. Dlatego przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko, jeżeli jest to konieczne i tylko w zakresie danych osobowych, jakie Państwo sami nam przekażą w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarię Radcy Prawnego Marty Kaczmarczyk.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa poniżej, prosimy o kontakt pod adresem: kancelaria@mkaczmarczyk.pl lub telefonicznie pod numerem +48 601 922 802.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marty Kaczmarczyk z siedzibą we Wrocławiu (51-149) przy ulicy Koszarowej 6b/2 (dalej także: Administrator).
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych we wskazanym wyżej celu.
 4. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administrator zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych we wskazanym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą dla Administratora niezbędne celem ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami.
 5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania, zaś w zakresie danych uwzględnionych w dokumentach rozliczeniowych (np. faktura) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie radcom prawnym/adwokatom/aplikantom radcowskim/aplikantom adwokackim, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego/adwokata prowadzącego Pani/Pana sprawę lub pracownikom lub współpracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Państwa dane mogą być również przekazane organom wymiaru sprawiedliwości jak i organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty dostarczające do Kancelarii usługi księgowe i rachunkowe, jak i usługi informatyczne (dostawca usługi hostingowej, dostawca usługi poczty e-mail, twórca strony www Kancelarii). Podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Nie mogą one ponadto wykorzystywać udostępnionych im danych osobowych do celów innych niż cele, dla których zostały im powierzone przez Administratora.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych
  – żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  – przenoszenia danych
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Powyższe należy stosować analogicznie w sytuacji wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

INFORMACJA DOT. CIASTECZEK (PLIKI COOKIES)

Strona internetowa Kancelarii korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone).

Ciasteczka w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Pliki cookies umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika, który korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej.

Wykorzystywane na stronie internetowej Kancelarii Pliki cookies służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników w serwisie oraz o sposobie korzystania przez użytkowników z jego zawartości, nie zbierając przy tym żadnych informacji pozwalających na ich identyfikację.

Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies. Ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.